АЛСЫН ХАРАА

Монголын Хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль нь 2025 он гэхэд хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэн ажил олгогчдын итгэлт түнш байж, сургалтын жишиг орчин бүхий, ажиллахад хамгийн таатай байгууллага болно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

1. Суралцагчдын үнэ цэнэ
2. Эв нэгдэл, багийн ажиллагаа
3. Хариуцлага, ёс зүй
4. Сургалтын чанар
5. Тасралтгүй өсөлт, шинэчлэл

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монголын Хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль нь боловсролын шинэчлэлийг тэргүүлж, чанартай сургалтыг эрхэмлэн, өндөр мэдлэг чадвартай, төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэж эх орныхоо хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулна.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН
0%
МАРКЕТИНГ
0%
НЯГТЛАН БОДОГЧ
0%

ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГУУД