АЛСЫН ХАРАА

МХНУДС нь боловсролын шинэчлэлийг тэргүүлж, чанартай сургалтыг эрхэмлэн, өндөр мэдлэг чадвартай, төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэж эх орныхоо хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

1. Суралцагчдын үнэ цэнэ
2. Эв нэгдэл, багийн ажиллагаа
3. Хариуцлага, ёс зүй
4. Сургалтын чанар
5. Тасралтгүй өсөлт, шинэчлэл

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

МХНУДС нь 2025 он гэхэд хүн бүрд нээлттэй, хөдөлмөрийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэн, ажил олгогчдын итгэлт түнш байж, сургалтын жишиг орчин бүхий ажиллахад хамгийн таатай байгууллага байна.

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ТӨГСӨГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН
0%
МАРКЕТИНГ
0%
НЯГТЛАН БОДОГЧ
0%

ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ БАЙГУУЛЛАГУУД