БАКАЛАВРЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Д/дБАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР/МЭРГЭЖИЛМэргэжлийн идексСуралцах хэлбэрСуралцах хугацаа
1Менежмент /Хүний нөөцийн менежментD041302Өдөр4 жил
2Нягтлан бодох бүртгэлD041101Өдөр4 жил
3МаркетингD041401Өдөр4 жил