СУРГАЛТЫН АЛБА

            МХНУДС-ийн Сургалтын алба нь Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, сургуулийн эрх зүйн баримт бичгүүдэд нийцүүлэн бакалаврын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд сургалт зохион байгуулж, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдлагаар ханган, төлөвлөж чиглүүлэх, оюутан суралцагчдыг хөгжүүлэх, тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий нэгж юм.

Сургалтын албаны бүрэлдэхүүн

Овог, нэр

Албан тушаал

Холбоо барих

И-мэйл хаяг

1

Б.Эрдэнэтуяа

Сургалтын албаны дарга

70110511

info@hru.edu.mn

2

М.Пунсалмаа

Сургалтын албаны мэргэжилтэн

70110511

surgaltiinalba@gmail.com

Сургалтын албаны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

 • Сургалтын өдөр тутмын байнгын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулах нөхцөл боломжоор хангах
 • Багш нарын хичээл төлөвлөлтийг гаргах
 • Багш нарыг сургалтын үйл явцад чиглүүлэх, зөвлөн туслах
 • Багш нарын сургалтын цаг ашиглалтын үйл явцад хяналт тавих, дүгнэлт гаргах
 • Сургалт явуулах хөтөлбөр төлөвлөгөөг батлах
 • Сургалтын чанарын үнэлгээ, сэтгэл ханамж зэргийг тодорхойлох
 • Оюутан, суралцагчдыг дотоод болон гадаад орчинтой холбох гүүр болох
 • Оюутан, суралцагчтай холбоотой мэдээ судалгааг цаг алдалгүй гаргах, нэгтгэн дүгнэх, шинжлэх
 • Оюутан суралцагчдын санал хүсэлтийг сонсох
 • Оюутан суралцагчтай өргөдөл гомдолыг журмын дагуу шийдвэрлэж өгөх
 • Оюутан суралцагчдыг тэтгэлэгт хөтөлбөрүүдэд хамрагдах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж, мэдээ мэдээллээр хангах
 • Оюутан суралцагч, төгсөгчдийн мэдээллийн баазыг бүрдүүлэх
 • Оюутан суралцагчдыг хөгжүүлэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх
 • Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
 • Үйл ажиллагаатай холбоотой санал, судалгааг авах
 • Элсэлтээс төгсөлт хүртлэх сургалтын бүхий л үйл ажиллагааг төлөвлөж календарчилсан төлөвлөгөө боловсруулах
 • Элсэгч, суралцагч, төгсөгч нартай холбоотой хэрэгцээт баримт бичгүүдийг тогтмол гаргаж, сайжруулан шинэчлэх
 • Төгсөгч нартай холбоотой байж