Төгсөгчдийн мөшгөх судалгаа

Share on facebook
Share on twitter

Судалгааны зорилго: Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургуулийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх ерөнхий байдлыг мөшгөх, ажил олгочдын ба салбарын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг хөгжүүлэх үндсэн зорилготой