ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРОО

Share on facebook
Share on twitter

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга                          Н.Туул, доктор

Гишүүд

      Ё.Баянжаргал      Гүйцэтгэх захирал, магистр

      Б.Эрдэнэтуяа      Сургалтын албаны дарга, докторант

     Ж.Баяржаргал     Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхимийн эрхлэгч, докторант

     Б.Мөнхсайхан     Маркетингийн тэнхимийн эрхлэгч, докторант

     З.Гоомарал           Менежментийн тэнхимийн эрхлэгчийн ажлыг орлон гүйцэтгэгч, багш, магистр

ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ЗОРИЛГО 

МХНУДС-ийн хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөрүүдийн чанар, стандартыг үндэсний болон олон улсын стандарт, шалгууруудад нийцүүлэн тасралтгүй сайжруулах, сургалтын дэвшилтэт арга технологиудыг нэвтрүүлэх, шинээр хөтөлбөр боловсруулахад мэргэжлийн экспертиз хийж, бодлогын зөвлөмж гаргах, хөтөлбөрүүдийг чанарын өндөр түвшинд хэрэгжүүлэх ажлыг холбогдох албадуудтай хамтран зохион байгуулахад оршино.

       Хөтөлбөрийн хорооны чиг үүрэг:

 • МХНУДС-ийн алсын хараа, эрхэм зорилго, боловсролын болон менежмент, нягтлан бодох бүртгэлийн салбарын талаар төрөөс баримталж буй бодлоготой нийцүүлэн сургалтын хөтөлбөрийн бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үнэлэх, сайжруулах, шинээр хөтөлбөр боловсруулах асуудлыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлэнэ
 • Хөтөлбөрийн дэд хорооны үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангана.
 • Хөтөлбөрийн дэд хорооноос ирүүлсэн саналыг судлан хэлэлцэж, сургалтын хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах, шинээр нээх, түр зогсоох, хасах асуудлыг эрдмийн зөвлөлд танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
 • Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн өөрийн болон хөндлөнгийн үнэлгээ, судалгааны үр дүнг хэлэлцэж, зөвлөмж боловсруулан хүргүүлж, сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох чиглэлээр ажиллана.
 • Хөтөлбөрүүдийг үндэсний болон олон улсын түвшинд магадлан итгэмжлэл хийлгэх ажлыг хариуцна.
 • Хөтөлбөрийн дэд хороонд зөвлөгөө, чиглэл өгөх, сургалтын хөтөлбөртэй холбоотой асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэнэ.
 • Сургалтын хөтөлбөрийн хүрээний асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэр гаргана.

                 Хөтөлбөрийн дэд хорооны чиг үүрэг:

 • Ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь, мэргэжлийн хичээлд тавих агуулга, арга зүйн шаардлагыг тодорхойлох, эдгээр хичээлийг заах багш нарт мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.
 • Сайжруулах шаардлагатай хөтөлбөрүүдийн агуулгад өөрчлөлт орох асуудлыг хариуцан, санал гаргах, хэлэлцүүлэх
 • Мэргэжлийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу сургалт явуулж буй хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, дүгнэлт гаргана.
 • Хичээлийн хөтөлбөрийн сан бүрдүүлж түүнд дүн шинжилгээ хийнэ.