ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Захирлын 2020 оны 05 дугаар сарын 29–ны

Өдрийн А/009 тоот тушаалын Хавсралт

 “MОНГОЛЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ДЭЭД СУРГУУЛЬ”ИЙН

2020-2021 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

 • “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль”-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэхэд Монгол Улсын Дээд боловсролын тухай хууль, Боловсролын тухай хууль, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 3-р сарын 18-ны өдрийн А/79 тоот тушаалаа батлагдсан “Оюутан элсүүлэх журам”, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 4-р сарын 6-ны өдрийн А/194 тоот “Журамт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” тушаал, холбогдох эрх зүйн акт болон энэхүү журмыг баримтална.  
 • Элсэлтийн журам, элсэлт авах мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийн танилцуулга, элсэгчдэд тавих шаардлага, элсэлтийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, бүртгэлийн талаарх мэдээллийг hru.edu.mn вэб сайт болон https://www.facebook.com/MHRMU/ пэйж хуудсанд байршуулна.

ХОЁР. ЭЛСЭЛТИЙН КОМИСС

 • “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль”-ийн Захирлын тушаалаар томилогдсон “Элсэлтийн комисс” элсэлтийг зохион байгуулна.
 • Элсэлтийн комиссын гишүүдийн ажил үүргийн хуваарилалт, элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журамд элсэлтийн комиссын дарга хяналт тавьж ажиллана.
 • Элсэлтийн комиссын дарга нь элсэлтийн ажлыг удирдлагаар хангаж, тухайн журмаар зохицуулагдахгүй асуудлыг өргөдөл, гомдолын дагуу захирлын зөвлөлийн хурлаар хэлэллцэж, шийдвэрлэнэ.

ГУРАВ. ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА

 • Бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн иргэнийг “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль”-д энэхүү журмын дагуу элсүүлнэ.
 • Элсэгч нь Боловсролын үнэлгээний төвөөс зохион байгуулдаг элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ)-ыг өгсөн байна.
 • Элсэхийг хүссэн элсэгч нь Монгол хэл бичгийн шалгалтыг заавал өгсөн байх ба тухайн элсэн сурах хөтөлбөр (мэргэжил)-т харгалзах 2-оос доошгүй хичээлээр элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч 410  хэмжээст оноо  авсанаар тус сургуулийн элсэгчид  тавигдах минимум шаардлагыг хангана.
 • Элсэн суралцах мэргэжлийн чиглэлээр дараах элсэлтийн ерөнхий шалгалтуудыг өгсөн байна. Үүнд:

Элсүүлэх хөтөлбөр (мэргэжил)

Шалгалт

(ЭЕШ)

Босго оноо

Суралцах хэлбэр, хугацаа (жил)

Төгсөгчдөд олгох боловсролын зэрэг

Менежмент /Хүнийн нөөцийн менежмент/

Математик болон гадаад хэл, нийгмийн тухай мэдлэг 2 хичээлийн аль нэгээр өгсөн байна.

(Мөн Монгол хэл бичгийн шалгалтыг заавал өгсөн байна.)

Бүх хичээл 410 ба түүнээс дээш

Өдөр

4 жил

Бакалавр

Нягтлан бодох бүртгэл

Маркетинг

 • 2018-2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчийн ЭЕШ-ын оноо дээрхи шаардлагагийг хангаж байвал сургуульд элсэн ороход хүчин төгөлдөрт тооцно.
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгч дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэх болзол хангасан элсэгч өөрийн суралцах бэлтгэл хангана.
 • Шилжин суралцах оюутныг “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль”-ийн “Бакалаврын сургалт зохион байгуулах журам”-ыг баримтлан элсүүлнэ.
 • “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль”-д элсэхийг хүссэн гадаадын харъяат иргэдийн асуудлыг бусад холбогдох журмаар зохицуулна.

ДӨРӨВ. ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ

4.1. “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль”-д элсэх болзол хангасан иргэн элсэхийг хүссэн хүсэлтээ гаргах эрхтэй.

4.2. “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль”-д элсэхийг хүсэгчдийг тус журмын гурав дахь хэсгийн дагуу холбогдох материалын хамт 2020 оны 07-р сарын 01-ээс 09-р сарын 15-ыг дуустал “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын дээд сургууль” дээр 9.00-17.00 цагийн хооронд бүртгүүлэх боломжтой.

4.3. Элсэхийг хүсэгчид өөрийн биеэр /цахимаар бүртгүүлэх/ ирэх ба дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх буюу түүнтэй адилтгах бичиг баримт
 • Сурагчийн хувийн хэрэг
 • Ерөнхий шалгалтын батламж
 • Монгол хэл бичгийн шалгалтын батламж
 • Иргэний цахим үнэмлэхийн хуулбар
 • Элсэхийг хүссэн өргөдөл
 • Цээж зураг 2 хувь
 • Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөгчид сургууль дээр биеэр /цахимаар бүртгүүлэх/ ирж бүртгүүлнэ.
 • Хөдөө орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөгчид өөрийн аймаг дээр ажиллах элсэлтийн комисст биеэр /цахимаар бүртгүүлэх/ бүртгүүлэх ба мөн Улааанбаатар хотод ирж, “Монголын хүний нөөцийн удирдлагын коллеж”-ийн элсэлтийн комисст бүртгүүлж болно.

ТАВ.ЭЛСЭГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ

 • Тус сургуульд элсэгч нь энэхүү журмын 3.4-т тусгасан хөтөлбөр (мэргэжил)-т харгалзах мэдлэгээ шалгуулсан хичээлүүдийн хүрээнд босго оноог хангасан байна.
 • Ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгчдийн ЕШ-ын оноон дээр Боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог нэмж гаргана.
 • Элсэлтийн комисс нийт бүртгүүлэгчдийн онооны жагсаалтыг цахим болон хэвлэмэл хэлбэрээр мэдээлнэ. 

ЗУРГАА. СУРАЛЦАХ ЭРХ ОЛГОХ

 • Ерөнхий шалгалтын оноогоор тус сургуулийн элсэлтийн шаардлагад нийцсэн бакалаврын хөтөлбөрийн элсэгч нь тус журмын 4.3-т заасан бичиг баримтыг тус тус бүрдүүлсний үндсэн дээр ирж бүртгүүлнэ.
 • Элсэгч нь 08-р сарын 31-ны дотор өөрийн биеэр сургууль дээр ирж сургалтын төлбөрийн тодорхой хувийг төлснөөр тус сургуульд суралцах “Сургалтын гэрээ”-г байглна.
 • Элсэгч нь тухай хичээлийн жилдээ нэг хөтөлбөрөөс нөгөө хөтөлбөрт шилжин суралцаж болно.
 • Элсэгч нь сургалтын гэрээ байгуулаад заасан хугацаанд ирж суралцаагүй элсэгчийг суралцахаас татгалзсан гэж үзнэ.

ДОЛОО. ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦЛӨӨР ЭЛСҮҮЛЭХ

7.1. Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэгчдэд дараах хөнгөлөлт, урамшууллыг үзүүлнэ.

Болзол

Хөнгөлөлт авах курс

Хөнгөлөлтийн мөнгөн дүн

/хүн тус бүр/

Хөнгөлөлтийн хувь

3 жилээр сургалтын төлбөрөө төлвөл

4-р курс

2,000,000 төг

100%

ЭЕШ-ын

750-с дээш оноо

1-р курсын сургалтын төлбөрөөс

1,400,000 төг

70%

ЭЕШ-ын

700-750 оноо

1,000,000 төг

50%

ЭЕШ-ын

650-700 оноо

600,000 төг

30%

ЭЕШ-ын

600-650 оноо

400,000 төг

20%

ЭЕШ-ын 550-600 оноо

200,000 төг

10%

Олон улсын болон үндэсний хэмжээний, aймаг, хот, дүүргийн олимпиадад /Нийгмийн тухай мэдлэг, математик/ I, II, III байрт шалгарсан

600,000 төг

400,000 төг

200,000 төг

30%

20%

10%

 

Олон улсын болон үндэсний хэмжээний уралдаан тэмцээнд /урлаг, спорт, бусад/ I, II, III байрт шалгарсан элсэгч

200,000 төг

10%

2 найз

200,000 төг

10%

3 найз

300,000 төг

15%

4 болон түүнээс дээш найз

400,000 төг

20%

Нэг айлаас 2 хүүхэд

200,000 төг

10%

Хамаатан садангийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд

300,000 төг

15%

Нэг ангиас 3 хүүхэд элсэж

200,000 төг

10%

Нэг ангиас 5 болон түүнээс дээш хүүхэд

300,000 төг

15%

НАЙМ. СУРАЛЦАХ ХУГАЦААНЫ ТЭТГЭЛЭГ

Тэтгэлгийн нэр

Болзол

Мөнгөн дүн

Захирлын нэрэмжит

Сургуулийн удирдах зөвлөлийн

1 000 000-с дээш

Сурлагын амжилт

4 улирал дарааллан бүх хичээл дээр 95-с дээш үнэлгээтэй суралцаж сурлага, идэвхээрээ манайлсан

1 000 000-с дээш

Бүтээлч оюутан

Сургуулийн захиргаатай хамтран ажиллаж сургуулийн хэмжээний төсөл бичиж, амжилттай хэрэгжүүлсэн, үр дүн нь бодитой гарсан

1 000 000-с дээш

Авьяаслаг оюутны тэтгэлэг

Урлаг, спортоор улс, тив, дэлхийн тэмцээн, уралдаанд эхний 3 байр эзэлсэн

500 000-с дээш

Ухаалаг оюутан

Үзэж судалсан хичээлээ практик хэрэглээ болгож чадсан, бусаддаа үлгэрлэсэн

500 000-с дээш

Эрдэмтэн оюутан

Суралцаж буй мэргэжлээрээ улсын хэмжээний олимпиад, эрдэм шинжилгээний хурлуудад амжилттай оролцож эхний 3 байр эзэлсэн

500 000-с дээш

ЕС . ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДСОН МАРГААН, ГОМДОЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

 • Элсэлтийн бүртгэл, оюутан элсүүлэхтэй холбоотой иргэний мэдээллийг бичгээр /цахимаар/ болон тус сургуулийн 70110511 утсаар хүлээн авна.
 • Элсэлтийн комисс элсэлттэй холбоотой бүх асуудлыг хариуцан, эцэслэн шийдвэрлэж ажиллана.
 • Элсэгчдийн өргөдөл, гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг ил тод явуулна.
 • Элсэлтийн бүртгэлтэй холбоотой материалыг хуурамчаар бүрдүүлбэл гарах хохирол, хариуцлагыг элсэгч өөрөө бүрэн хариуцна.