“Явцын шалгалт”дүн үнэлгээг Xcloud системээс харах

Share on facebook
Share on twitter