Хөдөлмөр зуучлал

Share on facebook
Share on twitter

БАТЛАВ. МХНУДС-ийн ЗАХИРАЛ

 Ё. МӨНХДЭМБЭРЭЛ

Чиглэл Хийгдэх үйл ажиллагаа Хугацаа Хамрагдах оюутан Хүрэх үр дүн
1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс
1 Хөдөлмөр зуучлал Оюутнуудад хөдөлмөрийн зах зээл болон хөдөлмөр зуучлалтай холбогдолтой мэдээ мэдээллийг хүргэж, зөвөлгөө өгөх Хичээлийн жилийн турш    *       *        *                  * Сургуулийн хөдөлмөр зуучлалын талаар мэдээлэлтэй болох, хичээлийн хажуугаар цагийн ажил хийж орлоготой болох боломжтой гэдгийг мэдэж авна.
2 Оюутнуудаар хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтийн анкет бөглүүлж, судалгаа авах Хичээлийн жилийн турш    *       *        *              * Хөдөлмөр зуучлалын мэргэжилтэн анкетыг ажил олгогч нарт танилцуулснаар оюутнууд ажилд орох нөхцөл бүрдэнэ.
3 Хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтийн анкет бөглөсөн оюутнуудад хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийг хүргэх болон хөдөлмөрийн ур чадвар, мэдлэг мэдээлэл олгох сургалтыг ганцаарчилсан болон бүлгээр зохион байгуулах 14 хоногт 1 удаа        *       *       *                      * Ажлын байран дээр гараад хэрэглэгдэх шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг мэдээллийг сурна.
4 Ажил олгогч нартай  байнгын  холбоо тогтоон ажил олгогч байгууллагын тоог нэмэгдүүлэх, зуучлалд хамрагдах оюутнуудын  тоог өсгөх 7 хоног бүр        *       *        *         * Ажил олгогчидтой байнгын холбоотой байснаар цагийн ажил эрхлэх оюутнуудын тоог нэмэгдүүлнэ.
5 Хөдөлмөр эрхлэх хүсэлтэй оюутнуудыг цагийн ажлын байранд зуучлах 7 хоног бүр        *       *        *         * Хичээлийн бус цагаар цагийн ажил хийж орлого олох боломжтой болно.
6 Оюутан залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих өдөрлөг яармагт оролцох Өдөрлөг зарлагдсан тухай бүр        *       *        *          * Ажил олгогч байгууллагуудын хүрээг тэлнэ.
7 Зуучлалын үйлчилгээнд хамрагдан ажлын байртай болсон нийт оюутны дэлгэрэнгүй судалгааг гаргах. Улирал бүр        *       *        *            * Нийт хичнээн оюутан цагийн ажилд зуучлагдан орсон талаар дэлгэрэнгүй судалгааг гаргана.
1 Дадлага ажил хийхтэй холбогдуулан Дадлага ажлуудын хүрээнд хамтрагч байгууллагуудыг судлах  Хичээлийн жилийн турш            *             * Дадлага ажил хийх оюутнуудын дадлагын бааз буюу хамтран ажиллах байгууллагын тоо нэмэгдэнэ.                                                                        
2 Дадлага ажлуудын хүрээнд хамтрагч байгууллагууд дээр мэргэжлийн ангийн оюутнуудыг холбож өгөх Хичээлийн жилийн турш     *             * Дадлага хийх байгууллагуудын тоог нэмэгдүүлж, оюутан, суралцагчдынхаа ажлын байрны дадлага туршлагыг нэмэгдүүлнэ.  
3 Оюутан суралцагчдыг төлөвшүүлэн, нийгэмд хариуцлагатай иргэн болгон ббэлтгэхийн тулд сайн дурын үйл ажиллагааны төвүүдийг судлах Хичээлийн жилийн турш * * *               * Нийгмийн сайн сайхны төлөө оюутан, залуучуудыг сайн дурын ажилд идэвхжүүлэн, оролцоог нь нэмэгдүүлнэ.
1     Төгсөгчдөд  Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг боловсруулах 4 сард            *          * Төгсөгч болон суралцагчидтай илүү ойр байна.
2 Төгсөгчдийг ажилд орох мэдээ мэдээлэл, зөвлөмжөөр хангах 5 сард            *          * Төгсөгч оюутнуудыг ажлын байран дээр гараад юунд анхаарч, суралцах талаар зөвөлгөө өгөх
3 Менежмент болон НББ ангид суралцдаг оюутнуудад тохирох ажил олгогч байгууллагуудыг судлах Хичээлийн жилийн турш            *             * Төгсөгч оюутнуудыг мэргэжлийн дагуу ажиллах боломжийг олгоно.